ساختمان اداری

تعداد بازدید:۱۷۰۸

عنوان پروژه : ساختمان اداری

زیربنا : 1200 مترمربع

سال شروع : 1393

پیمانکار : 

سال اتمام : 1396