سردرب دانشگاه

تعداد بازدید:۱۳۹۲

عنوان پروژه : سردرب دانشگاه

زیربنا : 

سال شروع : 1391

پیمانکار : شرکت سایمان سازه 

سال اتمام : 1393