معرفی

تعداد بازدید:۸۹۳

دفتر طرح های عمرانی دانشگاه تفرش متولی و مجری ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز دانشگاه با کاربری‏های مختلف می‏باشد که جهت دستیابی به اهداف کلان و تحقق توسعه عمرانی و فیزیکی دانشگاه و بهره ‏وری بیشتر از فضاهای موجود، فعالیت نموده و در راستای اهداف مذکور نسبت به انجام فعالیتهایی به شرح ذیل اقدام می نماید:

 

·        برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز

·        همکاری با معاونت اداری و مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی

·        بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرحهای عمرانی

·        تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با درنظر گرفتن توسعه آموزش عالی

·        تهیه نقشه طرح‌های عمرانی دانشگاه

·        نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه

·        برنامه‌ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی

·        نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف دانشگاه

·        بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی